Dina Slunjski

Dina Slunjski
IME I PREZIMEDina Slunjski
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnica / partner
OBRAZOVANJE2016. stručni ispit za zastupnika za žig pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
2014. pravosudni ispit
2012. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2017. ovlaštena zastupnica za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
2015. odvjetnica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2012. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
GLAVNA PODRUČJA RADAIntelektualno vlasništvo
Trgovačko pravo i pravo društava
Rješavanje sporova
Naplata potraživanja
Stečajni i predstečajni postupci
Nekretnine
Zastupanje u upravnim i prekršajnim postupcima
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
JEZICIhrvatski, engleski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILdina.slunjski@kallay-partneri.hr